Happy Mother's Day 2017

Happy Mother's Day. เก็บตกภาพความประทับใจ ขอขอบคุณคนไข้ที่มารับการรักษาทุกท่าน พร้อมทั้งของขวัญสุดพิเศษจากใจพวกเราชาว TDH 

TOP