พบกับ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

เลือกเฉพาะทันตแพทย์เฉพาะด้าน ที่นี่เพื่อรอยยิ้มของคุณ

ทันตแพทย์ทางด้านความงาม
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2006)
 • ปริญญาโท 
 ปริญญาโทสาขาทันตกรรมประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2007)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรทันตปริทันต์และทันตกรรมรากเทียมขั้นสูง มหาวิทยาลัยมิชิแกน
 • การเป็นสมาชิก 
 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  สมาคมทันตกรรมประดิษฐ์แห่งประเทศไทย
  สมาคมทันตกรรมรากเทียมแห่งประเทศไทย
  
 International team of Implantology (ITI)
 • ภาษา ไทย
  ภาษาอังกฤษ