พบกับ
ผู้เชี่ยวชาญของเรา

เลือกเฉพาะทันตแพทย์เฉพาะด้าน ที่นี่เพื่อรอยยิ้มของคุณ

×

คำเตือน

Image source not found!
ทันตแพทย์รักษารากฟัน
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (2001)
 • ปริญญาโท 
 ปริญญาโทสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2006)
 • การเป็นสมาชิก 
 ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
 • ภาษา - ไทย
  - ภาษาอังกฤษ
 • วิทยากร อาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2006)
 • ปริญญาโท 
 ปริญญาโทสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( 2010)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ประกาศนียบัตรขั้นสูง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2011)
 • การเป็นสมาชิก 
 - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  - ชมรมวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน) แห่งประเทศไทย
 • ภาษา - ไทย
  - ภาษาอังกฤษ
 • เกียรติยศและรางวัล เกียรตินิยมอันดับ 2 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (2006)
 • วิทยากร อาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2005)
 • ปริญญาโท 
 -
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต ป.บัณฑิตสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2009)
 • การเป็นสมาชิก 
 - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  - ชมรมทันตกรรมอนุรักษ์แห่งประเทศไทย
  -ชมรมวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน) แห่งประเทศไทย
 • ภาษา - ไทย
  - ภาษาอังกฤษ
 • เกียรติยศและรางวัล -
 • วิทยากร -
 • คติประจำใจ

  "บริการดุจเครือญาติ เป็นมิตรกับทุกคน"

 • ปริญญาตรี 
 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (2002)
 • ปริญญาโท 
 ปริญญาโทสาขาวิทยาเอ็นโดดอนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2007)
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิต -
 • การเป็นสมาชิก 
 - ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย
  - ชมรมวิทยาเอ็นโดดอนต์ (รักษาคลองรากฟัน) แห่งประเทศไทย
 • ภาษา - ไทย
  - ภาษาอังกฤษ
  - ภาษาญี่ปุ่น
 • เกียรติยศและรางวัล เกียรตินิยมอันดับ 1 ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต
 • วิทยากร อาจารย์ในคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร